Surgeon team in uniform performs an operation on a patient at a cardiac surgery clinic. Modern medicine, a professional team of surgeons, health.

Surgeon team in uniform performs an operation on a patient at a cardiac surgery clinic. Modern medicine, a professional team of surgeons, health.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.